Modüller

AMAÇ 

 • Teknoloji transferi, Ar-ge ve Girişimcilik konularında farkındalık oluşturmak
 • Ankara Üniversitesi’nin ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Ar-Ge,girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş dünyasına tanıtmak,
 • Sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve işbirliklerini geliştirmek,
 • Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.
 • TTO çalışanlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek

FAALİYETLER

Üniversite kaynaklarının tanıtımı:

 • Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler, çalışma ziyaretleri ve ANKARA TTO web sayfası yoluyla tanıtılması,
 • Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi
 • Güncel bir araştırmacı ve eğitmen havuzunun ve veri tabanının oluşturulması
 • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri:

 • ANKARA TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTO takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,
 • ANKARA TTO ’nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler,girişimciler,girişimci adayları ve iş dünyasına web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak tanıtılması ve duyurulması
 • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,
 • Bölgede işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi
 • Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile TTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması

Bilgilendirme Faaliyetleri:

 • ANKARA TTO yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, dergiler, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,
 • Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu
 • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi
 • Üniversite dışındaki paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılımın sağlanması
 • Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve ANKARA TTO personeline yönelik eğitim, konferans, seminer, çalıştay, bilgi günü workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje pazarı ve proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması
 • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması

Eğitim Hizmetleri:

 • ANKARA TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, ANKARA TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi,
 • TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi
 • ANKARA TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve takip edilmesi
 • ANKARA TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi
 • Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültesi akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknik eğitimler
 • TÜBİTAK 1601 programı desteği ile tüm üniversitede ve Şehirde girişimcilik sertifika programı
 • Kosgeb Uygulamalı girişimcilik eğitimleri,
 • Yenilikçilik, proje hazırlama, satış ve pazarlama, markalaşma ve şirketleşme eğitimleri
 • Destek verilen firma,öğrenci ve akademisyen projelerini fuarlarda tanıtma
 • Destek programları vb. konularda yapılan bilgilendirme toplantıları
 • Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda gerçekleştirilen eğitimler
 • Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenlenen İş Fikri Yarışması, Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması, Lisans Bitirme Projeleri Yarışması, Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

• Üniversitemizde var olan bilimsel potansiyeli kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak

• Üniversite bünyesinde bulunan Ar-Ge Laboratuarlarında yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek

• Bölgemizdeki firmaları, bilgi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim çalışmalarına yönlendirmek,

• Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak

• Uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması

• Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapmak

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

• Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya,proje hazırlamaya ve girişimciliği artırmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı programların takibi, duyurulması ve bilgilendirme yapılması,

• ANKARA TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması

• Ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması

• Ankara Üniversitesi, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici Şirketi ortakları ve bölgedeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki girişimci adaylarına, Kobilere ve sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslararası fonlardan (KOSGEB, Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,

• Bu programlardan yararlanılması adına; bilgilendirme, projelendirme hizmetlerinin verilmesi

• Yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi

• Üniversitemizde ve bölgede bulunan kobiler, sanayiciler, girişimci adayları ve girişimciler, araştırmacılar ile akademisyenler ve bölgemizde bulunan şirketler hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

AMAÇ 

• Araştırmacıları, araştırma sonuçlarının ticarileşmesi konusunda bilinç yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,

• Üniversitemizdeki araştırmaların fikri mülkiyete dönüştürülmesi, üretilen fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticari değere dönüştürülmesinin sağlanması

• Üniversite içinde fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi

• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının nasıl koruma altına alınacağını içeren bir sistemin ANKARA TTO’da kurulması, hizmet vermesi ve yürütülmesi

• Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,

• Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,

• Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,

• Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanlama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek  yaygınlaşması,

• Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi

• Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanması

• Kalıcı bir altyapının oluşturulması için uzman kurumların, hukukçuların, lisanslama ve pazar araştırma konularında deneyimli profesyonellerin bir arada koordineli çalışabilecekleri bir sistem kurulması

AMAÇ

• Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek

• Üniversitemiz ve bölgemizde girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi

• Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesi

• Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılarının ile bölgemizdeki girişimci karaktere sahip kişiler bu modülün hedef kitlesini oluşturmaktadır.